• Default Alternative Text

    הערכה של רשת חלוקת חשמל: MP4

    • הערכת מתקן ב-MP4 מתבצעות ברשת בתי מלון הילטון בתי המלון של הילטון מאבטחים את רשתות החשמל באמצעות הסכמים לקבלת שירות על ידי שניידר אלקטריק